نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

زیبایی لذت قدرت
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم دل نظاره می کنیم عالم را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

پیوندهای روزانه

۸ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

یکی یکی شروع کنید و با متمرکز کردن توجه خود ، برای یک نفر که دوستش دارید ، یک نفر که نه دوستش دارید و نه از او بدتان می آید ، و یک نفر که از او متنفرید ، امواج عشق و محبت را با قدرت ذهن ارسال کنید . 

این عمل حداقل نتیجه اش سلامتی روح و جسم خود و کمک به دیگران ، کسب انرژی و لذت و تغییرات مثبت دیگر است .

  • سیدعلی رضوی فرد


 در تحقیقاتم درحوزه ی سیاست ، تنها به یک نتیجه مطلوب رسیدم که : اداره و مدیریت و رهبری یک جامعه تنها اگر به دست یک انسان کامل باشد ، آن گاه جامعه به سمت و سوی سعادت و پیشرفت حقیقی پیش خواهد رفت 

لیکن درغیراینصورت هرچه مدیر و مدیران متقی تر جامعه مترقی تر و مردم در رفاه بیشتر 

هرچه مدیران کافرتر ، جامعه فاسدتر 

جو جامعه به این مورد بستگی دارد 

که پیامبرفرموده الناس علی دین ملوکهم


  • سیدعلی رضوی فرد

سیاه دل ، از سیاه دلی اش ، پس از زوال تن ، به راه های اندوه ، به راه بدفرجام ، به قلمروهای پست و به دوزخ می رود .

  • سیدعلی رضوی فرد

رهرویی که نیکی دوست اوست ، فرمانبردار و حرمت گذار است 

پند یاران را به کار می بندد و آگاه و هوشیار است

اگر زندگانی این شخص در این دم به سر آید ، به راه خوش فرجام خواهد رسید ، چون روشن دل است 

گویی او را برده و آن جا نهاده اند..باید نیکی کردن را آموخت که مقصدی گسترده دارد و قوه ی خوشی 

و بخشندگی را 

سلوک آرام و دل پرمهر را در خود پرورد 

چون این سه حاصل شود ، فرزانه جهان را می یابد 

جهانی نیالوده به پریشانی را .

  • سیدعلی رضوی فرد

چون سزاواران دهش را 

غذای بسیار پیشکش آورده باشند ، 

بخشندگان بسیار ، چون این وجود انسانی را ترک کنند 

به بهشت می روند . 

  • سیدعلی رضوی فرد

وضوء علی وضوء ، نور علی نور 

   

  • سیدعلی رضوی فرد

اگر بیندیشی و تزکیه کنی  ، آن گاه سخن پاکیزه  و حقیقی بر تو اثر می کند . آن را می پذیری و بکار می بندی . 

 نیز در نفس تزکیه نیافته  سخن ناپاک ، باطل و بیهوده ، بیشتر اثر می کند و سخن پاک کمتر !

  • سیدعلی رضوی فرد

به کوه 

به جنگل 

به دشت

حتی به تو 

چترت را باز نکن 

می بارم 

با باران 

  • سیدعلی رضوی فرد