نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

زیبایی لذت قدرت
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم دل نظاره می کنیم عالم را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

پیوندهای روزانه

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 تنها عاشقان :

 تغییر می کنند .

 دچار پوچی و افسردگی نمی شوند .

 خدا را باور دارند .

مؤمن و پاک دل اند و به بهشت می روند .

 تنها عاشقان ؛ اکنون ، در این سرای خاکی ، به نیکی ، به نیکبختی و رضایت زندگی می کنند .


  • سیدعلی رضوی فرد


عشق اساسی ترین اساس پنهان هستی است ...

  • سیدعلی رضوی فرد