نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

زیبایی لذت قدرت
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم دل نظاره می کنیم عالم را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

پیوندهای روزانه

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است


برای بدست آوردن توانایی‌هایی ازقبیل:تفکرکردن،نقدکردن،تحلیل کردن،مصونیت ازخطای درفکر وبه دام مغالطه نیفتادن، به فلسفه نیازاست. همینطور برای کسب شناخت‌ و تحقیق در حوزه های روش شناسی ، معناشناسی ، معرفت‌شناسی ، هستی‌شناسی، وبه گونه ای وسیع و عمیق ، معارفی چون جهان‌شناسی، انسان‌شناسی وخداشناسی یادگیری فلسفه و فلسفه‌ورزی ضرورت دارد. همچنین تفکر فلسفی در به دست آوردن فهمی صحیح از ماهیت ( چیستی ) دین، هنر و علم سهیم است.

  • سیدعلی رضوی فرد