نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

زیبایی لذت قدرت
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم دل نظاره می کنیم عالم را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

پیوندهای روزانه


استاد باید ظاهر و باطن پیامبران را داشته باشد و نشانه های استادی در او یافت شود.مثل راه دانی، راه را رفته باشد، سخاوتمند ، خوش خو باشد و حسود نباشد

حق گوی و حق پذیر باشد ، متقی و متوکل باشد 

بی نیازی را بیشتر از ثروتمندی دوست داشته باشد 

و ذلت نفس دانی و سرکش را از عزت اش بیشتر دوست داشته باشد 

همینطور گرسنگی را از سیری بیشتر دوست داشته باشد 

به کار شاگردان و به عیب دنیا و عیب تن آگاه باشد 

به عیب خود بینا و به عیب دیگران کور باشد...

از کتاب انس التائبین

ژنده پیل ( شیخ عظیم ) جناب احمد جام


  • سیدعلی رضوی فرد

  الوضوء نور

  • سیدعلی رضوی فرد

همیشه در تمام لحظات دو نوع صدا از درون انسان می گذرد که ما هر آن به یکی مایل میشویم و از آن پیروی می کنیم . یکی به خوبی حکم می کند یکی به بدی . تنها اولیاء الله همواره ی روزگار از صدای خوبی ها تبعیت می کنند والا ما انسانهای عادی ، گاهی پیرو اینیم و گاهی پیرو آن . پس براساس این فرض همه در یک رتبه و جایگاهیم الا انسان کامل ، اولیاءالله . 

صدای نخست ، ندای عقل ، ندای وجدان ، صدای سخن صحیح و پاک یا شجره طیبه است که از صراط مستقیم می گذرد و دعوت به حق می کند .

اما صدای دیگر ، سخن ناحق و ناصواب است و شر تولید می کند و ندای دعوت به جهل و حماقت و گناه و اشتباهات است که منجر به شکست ، غم و اندوه ، سختی و درد و رنج و عذاب می شود .

ساده بگویم به زبان و بیان دینی صدای نخست صدای خداست و صدای دیگر صدای شیطان . 

سعادتمند کسی است که از ندای حق پیروی کند ، در راه حق و کشف صدای صحیح ، کشف حقیقت بکوشد تا این ندا برایش بلند و بلندتر ، واضح و واضح تر شود تا اینکه با صدا یکی شود !

پ.ن : خلوت و سکوت پیشه کن تا این نداها را بشنوی و با مراقبه حق را از باطل تشخیص دهی و تنها از حق پیروی کنی که در آنصورت در همین دنیا به سعادت حقیقی دست یافته ای .


الهام گرفته از کتاب گفتگو درباب متافیزیک و دین مالبرانش و بیگانه ای بر لب رودخانه پال توئیچل 

  • سیدعلی رضوی فرد


برای بدست آوردن توانایی‌هایی ازقبیل:تفکرکردن،نقدکردن،تحلیل کردن،مصونیت ازخطای درفکر وبه دام مغالطه نیفتادن، به فلسفه نیازاست. همینطور برای کسب شناخت‌ و تحقیق در حوزه های روش شناسی ، معناشناسی ، معرفت‌شناسی ، هستی‌شناسی، وبه گونه ای وسیع و عمیق ، معارفی چون جهان‌شناسی، انسان‌شناسی وخداشناسی یادگیری فلسفه و فلسفه‌ورزی ضرورت دارد. همچنین تفکر فلسفی در به دست آوردن فهمی صحیح از ماهیت ( چیستی ) دین، هنر و علم سهیم است.

  • سیدعلی رضوی فرد

 تنها عاشقان :

 تغییر می کنند .

 دچار پوچی و افسردگی نمی شوند .

 خدا را باور دارند .

مؤمن و پاک دل اند و به بهشت می روند .

 تنها عاشقان ؛ اکنون ، در این سرای خاکی ، به نیکی ، به نیکبختی و رضایت زندگی می کنند .


  • سیدعلی رضوی فرد


عشق اساسی ترین اساس پنهان هستی است ...

  • سیدعلی رضوی فرد

یکی یکی شروع کنید و با متمرکز کردن توجه خود ، برای یک نفر که دوستش دارید ، یک نفر که نه دوستش دارید و نه از او بدتان می آید ، و یک نفر که از او متنفرید ، امواج عشق و محبت را با قدرت ذهن ارسال کنید . 

این عمل حداقل نتیجه اش سلامتی روح و جسم خود و کمک به دیگران ، کسب انرژی و لذت و تغییرات مثبت دیگر است .

  • سیدعلی رضوی فرد


 در تحقیقاتم درحوزه ی سیاست ، تنها به یک نتیجه مطلوب رسیدم که : اداره و مدیریت و رهبری یک جامعه تنها اگر به دست یک انسان کامل باشد ، آن گاه جامعه به سمت و سوی سعادت و پیشرفت حقیقی پیش خواهد رفت 

لیکن درغیراینصورت هرچه مدیر و مدیران متقی تر جامعه مترقی تر و مردم در رفاه بیشتر 

هرچه مدیران کافرتر ، جامعه فاسدتر 

جو جامعه به این مورد بستگی دارد 

که پیامبرفرموده الناس علی دین ملوکهم


  • سیدعلی رضوی فرد

سیاه دل ، از سیاه دلی اش ، پس از زوال تن ، به راه های اندوه ، به راه بدفرجام ، به قلمروهای پست و به دوزخ می رود .

  • سیدعلی رضوی فرد

رهرویی که نیکی دوست اوست ، فرمانبردار و حرمت گذار است 

پند یاران را به کار می بندد و آگاه و هوشیار است

اگر زندگانی این شخص در این دم به سر آید ، به راه خوش فرجام خواهد رسید ، چون روشن دل است 

گویی او را برده و آن جا نهاده اند..باید نیکی کردن را آموخت که مقصدی گسترده دارد و قوه ی خوشی 

و بخشندگی را 

سلوک آرام و دل پرمهر را در خود پرورد 

چون این سه حاصل شود ، فرزانه جهان را می یابد 

جهانی نیالوده به پریشانی را .

  • سیدعلی رضوی فرد