معنویات

دوست دارم روشنایی را و گریزانم از تاریکی

معنویات

دوست دارم روشنایی را و گریزانم از تاریکی

معنویات

زیبایی نیکویی راستی
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم درون نظاره می کنیم واقعیت را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

پیوندهای روزانه

 تنها عاشقان :

 تغییر می کنند .

 دچار پوچی و افسردگی نمی شوند .

 خدا را باور دارند .

مؤمن و پاک دل اند و به بهشت می روند .

 تنها عاشقان ؛ اکنون ، در این سرای خاکی ، به نیکی ، به نیکبختی و رضایت زندگی می کنند .


  • سیدعلی رضوی فرد


عشق اساسی ترین اساس پنهان هستی است ...

  • سیدعلی رضوی فرد

یکی یکی شروع کنید و با متمرکز کردن توجه خود ، برای یک نفر که دوستش دارید ، یک نفر که نه دوستش دارید و نه از او بدتان می آید ، و یک نفر که از او متنفرید ، امواج عشق و محبت را با قدرت ذهن ارسال کنید . 

این عمل حداقل نتیجه اش سلامتی روح و جسم خود و کمک به دیگران ، کسب انرژی و لذت و تغییرات مثبت دیگر است .

  • سیدعلی رضوی فرد


 در تحقیقاتم درحوزه ی سیاست ، تنها به یک نتیجه مطلوب رسیدم که : اداره و مدیریت و رهبری یک جامعه تنها اگر به دست یک انسان کامل باشد ، آن گاه جامعه به سمت و سوی سعادت و پیشرفت حقیقی پیش خواهد رفت 

لیکن درغیراینصورت هرچه مدیر و مدیران متقی تر جامعه مترقی تر و مردم در رفاه بیشتر 

هرچه مدیران کافرتر ، جامعه فاسدتر 

جو جامعه به این مورد بستگی دارد 

که پیامبرفرموده الناس علی دین ملوکهم


  • سیدعلی رضوی فرد

بخش اعظم مصائب و مشکلات من و تو به دست خودمان بر سرمان می آید ، چه در دریا باشیم و چه در خشکی 

بکوش تا آثار و تبعات  و نتایج رفتارهای بد و خوب ات را در خود و دیگران و جهان ببینی که آنموقع از افعال بد خویش متنفر می شوی

  • سیدعلی رضوی فرد

سیاه دل ، از سیاه دلی اش ، پس از زوال تن ، به راه های اندوه ، به راه بدفرجام ، به قلمروهای پست و به دوزخ می رود .

  • سیدعلی رضوی فرد

رهرویی که نیکی دوست اوست ، فرمانبردار و حرمت گذار است 

پند یاران را به کار می بندد و آگاه و هوشیار است

اگر زندگانی این شخص در این دم به سر آید ، به راه خوش فرجام خواهد رسید ، چون روشن دل است 

گویی او را برده و آن جا نهاده اند..باید نیکی کردن را آموخت که مقصدی گسترده دارد و قوه ی خوشی 

و بخشندگی را 

سلوک آرام و دل پرمهر را در خود پرورد 

چون این سه حاصل شود ، فرزانه جهان را می یابد 

جهانی نیالوده به پریشانی را .

  • سیدعلی رضوی فرد

چون سزاواران دهش را 

غذای بسیار پیشکش آورده باشند ، 

بخشندگان بسیار ، چون این وجود انسانی را ترک کنند 

به بهشت می روند . 

  • سیدعلی رضوی فرد

وضوء علی وضوء ، نور علی نور 

   

  • سیدعلی رضوی فرد

همه کس را طبیعت پیرو قوانین جهانی به سمت و سوی رشد و پیشرفت ، عبرت و آگاهی ، و کمال می کشاند 

به جبر تقدیر و سرنوشت 

و این عین عدالت حاکم بر جهان  بلکه فراتر نیکویی نظام خلقت و لطف الهی است ، هرچند بسیاری از ما نمی دانیم .

پس وقایع و مشکلات زندگی را با آغوش باز بپذیر و در آن تدبر کن 

تا مرگ تو فرارسد 

بادا که به نیکبختی و سعادت در جهان دگر دست یابی ..

  • سیدعلی رضوی فرد