معنویات

دوست دارم روشنایی را و گریزانم از تاریکی

معنویات

دوست دارم روشنایی را و گریزانم از تاریکی

معنویات

زیبایی نیکویی راستی
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم درون نظاره می کنیم واقعیت را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

آخرین مطالب
پیوندهای روزانه

 علم آن است که بوسیله آن بتوان در واقعیت تصرف کرد

  • سیدعلی رضوی فرد

 کل أرض مسجد 

  • سیدعلی رضوی فرد

  • سیدعلی رضوی فرد

همانا برای ترک یک عمل ، نیاز  به جایگزین کردن عمل دیگر به جای آن کار است 

به این دلیل که وقتی کاری را ترک کنی احساس خلاء در روح و روان تو و نقص در مغز و جسم و زندگی رخ می دهد که با جایگزینی فعل دیگر این مشکلات به وجود نمی آید .

  • سیدعلی رضوی فرد

  • سیدعلی رضوی فرد

یکی یکی شروع کنید و با متمرکز کردن توجه خود ، برای یک نفر که دوستش دارید ، یک نفر که نه دوستش دارید و نه از او بدتان می آید ، و یک نفر که از او متنفرید ، امواج عشق و محبت را با قدرت ذهن ارسال کنید . 

این عمل حداقل نتیجه اش سلامتی روح و جسم خود و کمک به دیگران ، کسب انرژی و لذت و تغییرات مثبت دیگر است .

  • سیدعلی رضوی فرد


 در تحقیقاتم درحوزه ی سیاست ، تنها به یک نتیجه مطلوب رسیدم که : اداره و مدیریت و رهبری یک جامعه تنها اگر به دست یک انسان کامل باشد ، آن گاه جامعه به سمت و سوی سعادت و پیشرفت حقیقی پیش خواهد رفت 

لیکن درغیراینصورت هرچه مدیر و مدیران متقی تر جامعه مترقی تر و مردم در رفاه بیشتر 

هرچه مدیران کافرتر ، جامعه فاسدتر 

جو جامعه به این مورد بستگی دارد 

که پیامبرفرموده الناس علی دین ملوکهم


  • سیدعلی رضوی فرد

بخش اعظم مصائب و مشکلات من و تو به دست خودمان بر سرمان می آید ، چه در دریا باشیم و چه در خشکی 

بکوش تا آثار و تبعات  و نتایج رفتارهای بد و خوب ات را در خود و دیگران و جهان ببینی که آنموقع از افعال بد خویش متنفر می شوی

  • سیدعلی رضوی فرد

سیاه دل ، از سیاه دلی اش ، پس از زوال تن ، به راه های اندوه ، به راه بدفرجام ، به قلمروهای پست و به دوزخ می رود .

  • سیدعلی رضوی فرد

رهرویی که نیکی دوست اوست ، فرمانبردار و حرمت گذار است 

پند یاران را به کار می بندد و آگاه و هوشیار است

اگر زندگانی این شخص در این دم به سر آید ، به راه خوش فرجام خواهد رسید ، چون روشن دل است 

گویی او را برده و آن جا نهاده اند..باید نیکی کردن را آموخت که مقصدی گسترده دارد و قوه ی خوشی 

و بخشندگی را 

سلوک آرام و دل پرمهر را در خود پرورد 

چون این سه حاصل شود ، فرزانه جهان را می یابد 

جهانی نیالوده به پریشانی را .

  • سیدعلی رضوی فرد