نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

درآغاز کلمه بود . و آن نزد خدا بود ...

نی نوای الهی

زیبایی لذت قدرت
سرانجام شناخت کامل حقیقت است که تنها به سفر درونی ممکن است
در این سرای خاکی به چشم دل نظاره می کنیم عالم را تا پلی شود به سمت حقیقت نهایی هستی
بادا بدین سبب با حقیقت محقق جهان هستی آشنا شویم که برتر از هرچیز دیگر است

پیوندهای روزانه

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

عوامل ، نه علت!

کنترل ذهن

از موارد منفى مضر براى خود فرد و جامعه

(القائات و وسوسه هاى جن و انس)

داشتن آرامش درونى و روانى

تمرکز حواس

اینکه هر کارى که انجام مى دهى در همان لحظه تمام توجهت معطوف به آن کار باشد

تفکر در تصمیمات و کارها و مسائل و مشکلات

داشتن هدف و علاقه و عاطفه و وجدان در زندگى

(عشق) 

بردبارى :

صبر و شکیبایى و تاب و تحمل داشتن

روحیه خستگى ناپذیرى و پیگیرى

جستجوى لذت والاتر و ناب و اطمینان و یقین و امنیت  • سیدعلی رضوی فرد

    دوباره و دوباره روح آدمى خود را به خود فرا مى خواند از تمام شریان هاى تن

  زیستن در خلوت خویش ، همچنان که در خلوتى دیگر 

  همچنان که در زندگى اى دیگر ، همچنان که در این زندگى 

تا آن جا که مى تواند ، با رهایى روح از زنجیر تن

   رساله فایدون

  • سیدعلی رضوی فرد

   چون قلم اندر نوشتن مى شتافت

   چون به عشق آمد قلم در خود شکافت

   عقل در شرحش چو خر در گل بخفت

   شرح عشق و عاشقى هم عشق گفت

   از براى حق صحبت سال ها

   بازگو حالى از آن خوش حال ها

   تا زمین و آسمان خندان شود

   عقل و روح و دیده صد چندان شود

  • سیدعلی رضوی فرد

 آنها که آرزومندند آدمیت خود را بپرورانند نخست ذهن خود را اصلاح مى کنند.

  آنها که خواستار اصلاح ذهن خویش اند ، نخست به صمیمیت نیات خود مى پردازند.

  آنان که خواهان صمیمیت نیات خویشتن اند ، نخست دانش خود را بسط مى دهند.

  گسترش دانش بسته به بررسى امور است. چون دانش گسترش یابد ایمنى نیت به دست مى آید.

  و چون ذهن اصلاح شود ، آدمیت پرورانده مى شود.

  به اعتقاد او وحدت همه ى چیزها در پیوند دو قطب مقابل ایثار خویشتن و خویشتن دوستى که یکى است ،هستند.


او محتاطانه از وضع کردن قاعده اجتناب مى کرد، زیرا که معتقد بود هیچ عقیده اى که شخص دیگرى مقرر کرده باشد نمیتواند انسان را از وظیفه ى تفکر فردى معذور دارد.

  • سیدعلی رضوی فرد

   رنج از رنگ مى آید...

کشمکش حاصل آرزوست ،آرزوست که شهوت و نفرت و وابستگى مى آورد.

رهایى از خواسته ها ضرورى است، زیرا جز آن نابخردى که مانع از درک حقیقت مى شود ،هیچ نیست.

  همچنین خواسته دوگانگى مى آفریند که موجب جدایى ذهن و عین و سبب کشمکش میشود.

 " بودا "

  • سیدعلی رضوی فرد
man isn't honest who seeking lust
  • سیدعلی رضوی فرد